DIN CAMPINA - BREBU
 
7.45
 
 
10.00
 
 
13.15
 
 
15.30
 
 
17.15
 
 
18:30
 
 
19.15
 
DIN CAMPINA- BUSTENARI
 
15.45
 
DIN CAMPINA - PROVITA
7.45
 
10.30
 
15.30
 
18.30
 
DIN CAMPINA- TELEGA
 
7.45
 
 
10.30
 
 
13.15
 
 
15.45
 
 
18.00
 
 
19.30
 
DIN CAMPINA - CORNU
 
6.30
 
 
7.30
 
 
9.30
 
 
11.30
 
 
13.30
 
 
15.30
 
 
17.30
 
 
18.30
 
 

19.30

 
DIN CAMPINA - VISTIERU
 
8.00
 
 
15.30
 
 
19.00
 
DIN CAMPINA - TRAISTENI
 
7.45
 
 
10.30
 
 
15.45
 
 
16.45
 
 
17.30
 
 
18.30
 
DIN CAMPINA - PIETRICE.
 
7.45
 
 
12.30
 
 
15.30
 
 
19.30
 
 
DIN BREBU
 
6.00
 
 
8.30
 
 
12.00
 
 
14.00
 
 
16.30
 
 
18.00
 
     
DIN BUSTENARI
 
13.30
 
DIN PROVITA
5.45
 
8.45
 
13.15
 
17.00
 
DIN TELEGA
 
5.45
 
 
8.30
 
 
12.00
 
 
14.00
 
 
17.00
 
 
18.45
 
DIN CORNU
 
6.00
 
 
7.00
 
 
8.00
 
 
10.00
 
 
12.00
 
 
14.00
 
 
16.00
 
 
18.00
 
 
19.00
 
DIN VISTIERU
 
6.00
 
 
13.30
 
 
17.00
 
DIN TRAISTENI
 
5.15
 
 
6.30
 
 
9.30
 
 
13.15
 
 
17.00
 
 
 
DIN PIETRICEAUA
 
5.45
 
 
8.30
 
 
13.30
 
 
17.45