DIN CAMPINA - BREBU
 
6.30
 
 
7.45
 
 
9.00
 
 
10.00
 
 
13.15
 
 
15.30
 
 
17.15
 
 
 
 
19.15
 
 
21.00
 
 
 
DIN CAMPINA- BUSTENARI
 
8.00
 
 
15.45
 
DIN CAMPINA - PROVITA
7.45
 
10.30
 
12.45
 
15.30
 
18.30
 
DIN CAMPINA- TELEGA
 
7.45
 
 
10.30
 
 
13.15
 
 
15.45
 
 
18.00
 
 
19.30
 
DIN CAMPINA - CORNU
 
6.30
 
 
7.30
 
 
8.30
 
 
9.30
 
 
10.30
 
 
11.30
 
 
12.30
 
 
13.30
 
 
14.30
 
 
15.30
 
 

16.30

 
 

17.30

 
 

18.30

 
 

19.30

 
 

23.30

 
DIN CAMPINA - VISTIERU
 
8.00
 
 
12.30
 
 
15.30
 
 
19.00
 
 
 
DIN CAMPINA - TRAISTENI
 
7.45
 
 
10.30
 
 
15.45
 
 
16.45
 
 
17.30
 
 
18.30
 
DIN CAMPINA - PIETRICE.
 
7.45
 
 
12.30
 
 
15.30
 
 
19.30
 
 
 
 
DIN BREBU
 
6.00
 
 
7.00
 
 
8.30
 
 
10.00
 
 
12.00
 
 
14.00
 
 
16.30
 
 
18.00
 
 
20.00
 
22.00
 
DIN BUSTENARI
 
5.45
 
 
13.30
 
DIN PROVITA
5.30
 
8.45
 
12.00
 
13.15
 
17.00
 
DIN TELEGA
 
5.45
 
 
8.30
 
 
12.00
 
 
14.00
 
 
17.00
 
 
18.45
 
DIN CORNU
 
6.00
 
 
7.00
 
 
8.00
 
 
9.00
 
 
10.00
 
 
11.00
 
 
12.00
 
 
13.00
 
 
14.00
 
 
15.00
 
 
16.00
 
 
17.00
 
 
18.00
 
 
19.00
 
 
22.00
 
DIN VISTIERU
 
5.30
 
 
9.00
 
 
13.30
 
 
17.00
 
 
 
DIN TRAISTENI
 
5.15
 
 
6.30
 
 
9.30
 
 
13.15
 
 
17.00
 
 
 
DIN PIETRICEAUA
 
5.45
 
 
8.30
 
 
13.30
 
 
17.45